︎︎︎Mycela.otf
Display Serif, 150 glyphs ︎︎︎Oldenorth
Display, 96 glyphs ︎︎︎Gruwel.otf 
Display, 52 glyphs